• احداث کارخانجات ریسندگی شهید مطهری قزوین

  • کارفرما مدرسه عالی شهید مطهری
    انجام عملیات اجرایی سازه، معماری، تاسیسات برق و مکانیک بخش های سالن های ریسندگی، بافندگی و رنگرزی به مساحت 15000 مترمربع، نصب تجهیزات صنعتی ساختمان اداری به مساحت 600 مترمربع، پست برق پستهای نگهبانی محوطه سازی، دیوارکشی، تصفیه خانه آب و فاضاب، پارکینگ