• اورژانس انرژی پرتویی و سوختگی - اراک

  • کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان مرکزی
    مساحت پروژه  3106 مترمربع
    تعداد طبقات  3 طبقه
    تامین مصالح، تجهیز و اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی