• تصفیه خانه فاضلاب - شهرک صنعتی بندرگز

  • کارفرما وزارت نیروشرکت شهرک­‌های صنعتی استان گلستان
    کنترل طراحی و اجرای عملیات ساخت، راه‌­اندازی و بهره­برداری مدول دوم تصفیه­‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندرگز شامل؛ رآکتور بی­هوازی AFBR رآکتور هوازی EAAS، مخازن ته­‌نشینی، مخزن لجن مازاد، مراحل گندزدایی، مراحل تغلیظ و آبگیری از لجن و احداث واحد تأمین هوای فشرده متمرکز

    اصلاح و ارتقاء مدول اول تصفیه­‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندرگز

    اصلاح مخزن متعادل­‌سازی موجود و افزایش ظرفیت متعادل­‌سازی تصفیه­‌خانه با احداث مخزن جدید متعادل­‌سازی