پروژه ها

تاسیسات

به کارگیری استاندارد های بین المللی زمینه ساز ایجاد زبان مشتری با کارفرمایان داخلی و خارجی و رابطه همکاری بلند مدت خواهد شد. کومار به عنوان برندی پیشرو دراجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی؛ بهبود مستمر در حوزه کیفیت، ایمنی ومحیط زیست را به عنوان اصول خود مد نظر دارد. عملکرد کارا و اثربخش کومار در طراحی و اجرا و مدیریت پروژه های مختلف منجر به دریافت گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللی شده است.