حوزه آب سد و کانال­های آبیاری و زهکشی

با توجه به قرارگیری کشورمان در منطق های نیم خشک و خشک و با توجه به توزیع منابع آب در سطح کشور لزوم استفاده از روشهای نوین جهت ذخیره سازی و توزیع این منابع امری واضح مینماید. از طرفی لزوم ایجاد شبکه های آبیاری مناسب در پی ساخت هر سدی بدیهی مینماید و در صورت نامناسب بودن چنین شبکه هایی امکان بهره برداری از آب سد وجود نداشته و سرمایه گذاری انجام شده برای ساخت سد بازده مناسبی نخواهد داشت. از اینرو اهمیت شبکه های مناسب آبیاری و زهکشی برای توزیع آب هر سدی قابل تأمل است.

در همین راستا شرکت کومار با در دست داشتن ماشین آلات مکفی برای انجام عملیات خاکی مورد نیاز و نیز همکاران متخصص در این زمینه توانمندی اجرای پروژه های سد و آبیاری و زهکشی را در مجموعه خود ایجاد نموده است.